Posttraumatisk stressyndrom – PTSD Symtom

Efter en traumatisk händelse kan du få påträngande minnesbilder av händelsen. Posttraumatisk stressyndrom innebär att du efter en längre tid fortfarande störs av kraftiga minnesbilder och negativa känslor och reaktioner.

Ödelagd stad efter en naturkatastrof

En traumatiska händelse som kan orsaka PTSD är till exempel en naturkatastrof, krig, misshandel, våldtäkt, bilolycka eller svår förlossning.


PTSD, vad är det?

Personer som varit med om en traumatisk händelse kan en tid efter händelsen drabbas av posttraumatiskt stressyndrom (PTSD). Det kan vara till exempel en naturkatastrof, krig, misshandel, våldtäkt eller bilolycka.

Symtomen för PTSD kan sammanfattas som påträngande påminnelser och minnesbilder av den traumatiska händelsen. Ofta triggas minnesbilderna av en lukt, ett ljud eller något annat sinnesintryck som påminner om traumat. Att återuppleva händelsen kan trigga starka känslor som översvämmar den drabbade och göra en lättretad.

Vilka drabbas?

Barn och vuxna kan drabbas av PTSD. Det är dock inte helt klarlagt varför vissa drabbas av PTSD medan andra inte. PTSD visar sig i högre grad hos personer med psykisk belastning, tidigare trauman, hur allvarlig händelsen var, hur patienten tas om hand efter traumat.

Symtom PTSD

Symtom på PTSD visar sig oftast några veckor efter traumat, men kan ta månader eller år.

  • Återupplever traumat i form av påträngande minnesbilder/flashbacks.
  • Mardrömmar.
  • Undvikande beteende kring allt som påminner om traumat. Till exempel att undvika platser, personer, situationer, tankar och känslor.
  • Svårigheter att minnas viktiga aspekter av det som hänt.
  • Överdriven vaksamhet.
  • Lättskrämd.
  • Lättirriterad.
  • Plötsliga vredesutbrott.
  • Svårt att koncentrera.
  • Sömnproblem.

Behandling PTSD

Det finns många sätt att bearbeta en traumatisk händelse. För vissa kan naturlig återhämtning ske med hjälp av vänner och närstående. Att tala om det som har hänt kan hjälpa. För andra krävs terapi och läkemedel.

Prolonged exposure

Prolonged exposure är traumafokuserad KBT-behandligt som är effektiv för att behandla PTSD. Under behandlingen kan patienten få återskapa det traumatiska minnet. Till exempel att besöka platser eller på andra sätt komma nära patientens triggers. Genom att återuppleva traumat under kontrollerade former kan patienten få hjälp att dämpa de känslomässiga reaktionerna så att minnena kan bearbetas.

EMDR

EMDR eller Eye Movement Desensitization and Reprocessing är en annan metod som kan erbjudas av vården till vuxna med PTSD. Denna metod handlar också om att återuppleva traumatiska minnen. Men i detta fall kombinerat med speciella ögonrörelser. Fokus på ögonuppgifterna gör att reaktionen till de traumatiska minnena dämpas och kan bearbetas.

Läkemedel

Antidepressiva läkemedel som SSRI (selektiva serotoninåterupptagshämmare) har visat viss hjälp vid PTSD.

Flera studier har visat att ecstasy eller MDMA i kombination med psykoterapi kan vara effektivt för att behandla PTSD. Forskningen är dock ännu i sin linda och ecstasy har ännu inte godkänts som läkemedel för behandling.

För anhöriga

Om du känner igen symtom på PTSD och vill hjälpa en anhörig att få hjälp kan du vända dig till vårdcentral eller psykiatrisk öppenvårdsmottagning. För barn går elevhälsan eller en ungdomsmottagning bra.
Det sociala nätverket kan spela en viktig roll under behandling och återhämtning för den som är drabbad av PTSD. Men närstående kan också behöva stöd. För att orka med att vara stöd för någon annan är det viktigt att den anhöriga håller fast vid sina egna rutiner. Det betyder inte att du är mindre engagerad bara att du tar hand om dig själv också.

chat
expand_more

clear