Posttraumatisk stress

Efter en traumatisk händelse är det till viss mån normalt att uppleva så kallade "flash-backs" och minnesbilder av händelsen. Men posttraumatisk stress innebär att du efter en längre tid fortfarande störs av kraftiga minnesbilder och mycket negativa känslor och reaktioner som du inte kan kontrollera.

Ingrid Lund, Medicinsk Journalist
Senast uppdaterad 21 januari 2020
Ödelagd stad efter en naturkatastrof

En traumatiska händelse som kan orsaka PTSD är till exempel en naturkatastrof, krig, misshandel, våldtäkt, bilolycka eller svår förlossning.

PTSD, vad är det?

Personer som varit med om en traumatisk händelse kan en tid efter händelsen drabbas av posttraumatiskt stressyndrom eller PTSD från engelskans ”post-traumatic stress disorder”.

Den traumatiska händelsen kan vara till exempel en naturkatastrof, krig, misshandel, våldtäkt, bilolycka eller svår förlossning. Det alla exempel har gemensamt är att den traumatiska händelsen är så allvarlig att den förändrar hur vi ser på världen eller bilden av sig själv.

PTSD kan sammanfattas som ofrivilliga påminnelser och minnesbilder av den traumatiska händelsen. Ofta triggas minnesbilder av en lukt, ett ljud eller något annat sinnesintryck som påminner om traumat. Att återuppleva händelsen kan trigga starka känslor som översvämmar den drabbade och som inte går att kontrollera. Det kan i sin tur utlösa skräck eller vredesutbrott.

Varför får man PTSD?

I stunden då ett trauma inträffar får hjärnan inte möjlighet att bearbeta vad som händer. Det arbetet får hjärnan istället ta itu med senare. Därför är det till viss mån normalt att en kort tid efter en allvarlig händelse uppleva så kallade flash-backs eller återuppleva minnen, det är hjärnans försök att sortera och bearbeta dessa minnen.

PTSD däremot, inträffar när bearbetningen hela tiden störs av negativa känslor vilket skapar en ond cirkel. Minnesbilderna skapar så starka reaktioner att hjärnan inte kan bearbeta dem och då måste hjärnan göra nya försök och minnesbilderna återkommer igen och igen och reaktionerna blir starkare och starkare.

Vilka drabbas?

Både vuxna och barn kan drabbas av PTSD. Vilka som har högre risk kan påverkas av psykisk belastning, tidigare trauman, hur allvarlig händelsen var, hur patienten tas om hand efter traumat.

Symtom

Symtom på PTSD visar sig oftast några veckor efter traumat men kan ta månader eller år.

  • Återupplever traumat i form av minnesbilder som tränger sig på och tar allt fokus (kan vara i vaket tillstånd eller i mardrömmar)
  • Undvikande beteende kring allt som påminner om traumat, detta kan leda till social isolering
  • Överdriven vaksamhet
  • Lättskrämd
  • Lättirriterad
  • Plötsliga vredesutbrott
  • Koncentrationssvårigheter
  • Sömnproblem
  • Minnesförlust
  • För barn: Kan visa sig som överdriven upptagenhet av händelsen istället för undvikande, till exempel att barnet vill leka lekar som handlar om händelsen.

Behandling

PTSD kan ”läka” av sig själv utan vård. Det finns många sätt att hjälpa hjärnan att bearbeta en traumatisk händelse och för vissa kan naturlig återhämtning ske med hjälp av vänner och närstående, genom att tala om det som har hänt. För andra kanske det inte alls hjälper att tala om det men istället skriva om det.

Kognitiv beteendeterapi (KBT)

KBT har visat god effekt vid behandling av PTSD. Under en KBT-session kan patienten få återskapa det traumatiska minnet, kanske besöka platser eller på andra sätt komma nära patientens triggers. Genom att återuppleva traumat under kontrollerade former kan patienten få hjälp att dämpa de känslomässiga reaktionerna så att minnena kan bearbetas.

EMDR

EMDR eller Eye Movement Desensitization and Reprocessing är en annan metod som visat lika god effekt som KBT vid behandling av PTSD. Denna metod handlar också om att återuppleva traumatiska minnen men i detta fall kombinerat med speciella ögonrörelser. Fokus på ögonuppgifterna gör att reaktionen till de traumatiska minnena dämpas och kan bearbetas.

Läkemedel

Antidepressiva läkemedel som SSRI (selektiva serotoninåterupptagshämmare) har visat viss hjälp vid PTSD men inte lika bra som KBT eller EMDR.

Sedan 2010-talet har flera och fler studier visat att ecstasy eller MDMA i kombination med psykoterapi kan vara effektivt för att behandla PTSD. Ecstasy har dock ännu inte godkänts som läkemedel för behandling.

För anhöriga

Om du känner igen symtom på PTSD och vill hjälpa en anhörig att få hjälp kan du vända dig till vårdcentral eller psykiatrisk öppenvårdsmottagning eller för barn går elevhälsan eller en ungdomsmottagning bra.

Det sociala nätverket kan spela en mycket viktig roll under behandling och återhämtning för den som är drabbad av PTSD. Men närstående kan också behöva stöd. För att orka med att vara stöd för någon annan är det också viktigt att den anhöriga håller fast vid sina egna rutiner till exempel träffar vänner. Det betyder inte att du är mindre engagerad bara att du tar hand om dig själv också.