Kognitiv beteendeterapi, KBT

Målet med kognitiv beteendeterapi, KBT, är att lära sig nya beteenden och tankemönster för att minska de psykologiska besvären. KBT-behandlingen genomförs tillsammans med en psykolog eller psykoterapeut, antingen ensam eller i grupp. Det går även att prata med en psykolog online.

Regnbåge över blå himmel

KBT kan hjälpa dig mot stress. Foto: Harald Arlander/Unsplash


Vad är KBT?

KBT, kognitiv beteendeterapi, utgår från teorin att en persons beteenden, tankar och känslor formas i samspel med miljön. Målet med KBT-behandlingen är att ersätta de beteenden, tankar och känslor som ger upphov till de psykologiska problemen med funktionella genom övningar och uppgifter.

KBT används för att behandla en rad olika problem; stress, depression, ångest och olika former av missbruk. Används även vid neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (NPF) såsom autism, Asperger syndrom, Adhd och dyslexi

Så går behandlingen till

KBT är en målorienterad behandlingsform och god samarbete och samförstånd med psykologen är en viktig del.

KBT inleds med en beteendeanalys med inlärningsteorin som utgångspunkt. Psykologen analyserar det problematiska beteendet, faktorerna som ligger bakom beteendet och dess konsekvenser. Det är först efter beteendeanalysen som ett mål och delmål kan sättas upp, och en plan kan göras. Genom att ha tydliga mål och delmål från början blir det lättare för dig och din psykolog att bedöma hur det går med terapin.

Vilka metoder som används varierar, men kan innefatta övningar där du stegvis får göra sådant som du vanligtvis undviker på grund av obehag, rollspel för att träna på svåra situationer, avslappningsövningar som mindfulness och ta del av självhjälp. Det ingår också teoretisk utbildning så att du förstår de olika metoderna och dess syfte, samt kunskap om det du behandlas för.

Vanligtvis träffar du din psykolog fysiskt. Nu blir det allt vanligare att genomgå en KBT-behandling på nätet.

KBT online

Idag erbjuder både landsting och privata aktörer KBT online. Behandlingen består av ett program indelat i flera moduler där du får göra olika övningar och uppgifter som i slutändan ska hjälpa dig att bli bättre. Psykologen följer din utveckling på distans under hela processen och kommer att vara tillgänglig för att svara på frågor och ge feedback.

Forskning har visat att KBT på nätet är minst lika effektivt som traditionell KBT-behandling med fysiska träffar. En stor fördel med att ta hjälp av en psykolog online är att tröskeln för att söka hjälp sänks. Dessutom kan man genomföra programmet i sin egen takt. Eftersom all information sker genom en dator kan patienten läsa informationen flera gånger. Vid en fysisk träff där man sitter och lyssnar på psykologen finns det en risk att man inte hinner ta in all information.

Hur länge pågår behandlingen?

Det beror på vilka problem du har och vilka mål som finns. Men vanligtvis mellan 5-20 veckor där du träffar terapeuten en gång i veckan och får göra hemuppgifter mellan träffarna. Undantag finns dock. Vid dialektisk beteendeterapi (DBT), som är en form av kognitiv beteendeterapi, kan behandlingen pågå under ett års tid.